Untitled Document

Odborné služby

 • Odborné služby v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství - odborné analýzy a služby při aktualizaci plánů povodí
 • Návrhy a posuzování revitalizačních opatření vodních toků i krajiny
 • Projekce a posuzování protierozních a protipovodňových opatření
 • Posuzování migrační prostupnosti toků a návrhy opatření
 • Monitoring jednotlivých složek životního prostředí
  • monitoring ekologického stavu vod (biologické složky kvality - makrozoobentos, makrofyta, fytobentos, fytoplankton, ryby)
  • granulometrické a fotogranulometrické analýzy
  • botanický a dendrologický průzkum včetně monitoringu invazních druhů
  • zajištění dalších služeb monitoringu dle požadavků zadavatele
 • Návrhy a zajištění managementu území
  • management invazních porostů, management přírodovědně cenných lokalit, revitalizovaných úseků toků a jejich niv
 • Poradenství a konzultace v následujících oblastech:
  • evropská i česká legislativa v oblasti ochrany vod a ochrany přírody
  • dotační podpory národních programů pro oblasti voda a příroda
  • hydrobiologie povrchových tekoucích vod, problematika eutrofizace povrchových vod a eliminace masového rozvoje sinic
  • rozbory legislativního prostředí a územního plánování vůči dopadům na podmínky investičních projektů 
  • zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace
 •  Dodávka odborných služeb v oblasti geografických informačních systémů a matematických modelů
2009 © WELL Consulting, s.r.o.