Untitled Document

V současné době řešíme následující projekty:

 • Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín – varianta 1b

  Provádíme komplexní průzkum ekologie poříčních tůní na dolním Labi, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro zpřesnění a návrhy revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín. V rámci průzkumu tůní jsou zkoumána vodní makrofyta, fytoplankton, zooplankton, fytobentos, makrozoobentos, ryby, teplotní režim tůní, bathymetrie  dna a další parametry. Projekt započal na jaře 2011 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Management bočního ramene Labe - Loubí

  Naše společnost provádí management s cílem zajištění požadovaného vývoje lokality Podskalí, kde bylo coby pilotní revitalizační opatření realizováno periodické slepé boční rameno. Projekt zahrnuje především monitoring stavu výsadeb, management dřevin a péči o vývoj bylinného patra.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejícím s přípravou a realizací záměru Plavební stupeň Děčín (varianta 1b) a v přímé návaznosti na skutečnosti vyplývající z dokumentace EIA a jednotlivých dílčích hodnocení

  Provádíme opakovaně průzkum ekologie poříčních tůní na dolním Labi, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro zpřesnění a návrhy revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín. V rámci průzkumu tůní jsou zkoumána vodní makrofyta, fytoplankton, zooplankton, fytobentos, makrozoobentos, ryby, teplotní režim tůní, bathymetrie dna a další parametry. Dále provádíme průzkum ekologie říčních náplavů, monitoring vážek, floristické průzkumy, zajišťujeme monitoring ripikolních brouků, bryoflóry, modráska bahenního a očkovaného, sledování vydry říční, ornitologické průzkumy aj.

  Projekt započal na jaře 2011 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Management bočního ramene Labe – Loubí

  Naše společnost provádí management s cílem zajištění požadovaného vývoje obnoveného bočního slepého ramene Labe v lokalitě Děčín-Podskalí. Tato obnova byla v roce 2010 realizována jako pilotní revitalizační opatření sloužící coby ukázkový projekt umělého vytvoření poříční tůně v nivě Labe. Projekt zahrnuje především údržbu vegetace v okolí tůně s cílem omezit rozvoj invazních druhů rostlin a současně péči o výsadby topolů černých na březích tůně. Zároveň na této lokalitě probíhá průběžný monitoring pokračující sukcese v okolí tůně i v tůni samotné. Sledovanými fenomény jsou cévnaté rostliny, vodní bezobratlí, obojživelníci, fytoplankton a fytobentos a další.

  Projekt započal na jaře 2011 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Celoroční botanický průzkum a průzkum zoobentosu na vybraných lokalitách v rámci úseku připravované dálnice D1 (Dubná skala-Turany)

  Již druhým rokem provádíme pravidelný monitoring cévnatých rostlin a vodních bezobratlých v souvislosti s přípravou a realizací dálnice D1 na trase Dubna skala-Turany na Slovensku. Tento monitoring má za cíl identifikovat případné změny bioty během stavebních prací a současně sloužit jako podklad k návrhu kompenzací za tyto změny.

  Projekt započal na jaře 2011 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: HBH Projekt spol. s r.o., e-mail: hbh@hbh.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Přírodovědné průzkumy u úseku připravované dálnice D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever

  Na vybraných lokalitách provádíme mapování přírodních biotopů a výskyt zvláště chráněných druhů. Hodnotíme příznivý a nepříznivý stav zjištěných biotopů, vliv výstavby dálnice na okolní biotopy, šíření invazních druhů rostlin.

  Dále na vybraném úseku aktualizujeme hydrobiologické průzkumy z roku 2011.

  Zadavatel: HBH Projekt spol. s r.o., e-mail: hbh@hbh.cz

   

   

 • Monitoring koncentračních staveb v úseku Labe ř. km 732,00 – 736,00

  Provádíme monitoring oživení „experimentálních výhonů“ (koncentračních podélných vodních staveb sloužících ke zlepšení plavebních podmínek v řece soustředěním vody do plavební dráhy) v oblasti Děčín-Čertova voda. Provádíme a zajišťujeme monitoring granulometrického složení substrátu břehů, monitoring makrozoobentosu, vegetace obnažených den a střevlíků.

  Projekt započal v roce 2010 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Pöyry Environment a. s., e-mail: michael.trnka@poyry.com
  Ukázka projektu:

   

   

 • Zajištění odborné podpory, přírodovědných průzkumů a odborného managementu pro projekt Stupeň Přelouč II

  Od roku 2011 zajišťujeme a ve spolupráci s firmou HBH projekt, spol. s r.o. provádíme komplexní management a monitoring vybraných přírodních složek v rámci záměru Stupeň Přelouč II. Naše společnost zajišťuje odbornou podporu při plnění podmínek orgánů ochrany přírody, které vyplývají z procesu EIA, územního a stavebního řízení. Provádíme zejména monitoring modráska bahenního a očkovaného včetně symbiotických druhů mravenců rodu Myrmica a živné rostliny krvavce totenu. Dále provádíme průzkumy saproxylických brouků, vodních bezobratlých, botanické průzkumy a další. Pravidelně provádíme managementové práce zaměřené zejména na mozaikovité kosení "modráskových" luk s cílem podpořit oba předmětné druhy modrásků a systematicky potlačujeme invazních druhy rostlin. Jako doplňková opatření realizujeme zatravňování zemědělských ploch, udržujeme v činnosti průletové koridory pro modrásky apod.

  Projekt započal v roce 2012 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Vysychání toků v období klimatické změny

  Spolu s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M. v.v.i. a Mendlovou univerzitou řešíme projekt s názvem: „Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny“.

  Hlavními cíli tohoto projektu je vytvoření metodiky odběrů a hodnocení a také tvorba map zranitelnosti toků vysycháním.

  Na projektu se podílíme především jako specialisté na autekologické vlastnosti vybraných taxonomických skupin, které jsou shromažďovány ve formě databáze a následně analyzovány. Podílíme se také terénních pracích a zpracování odebraných vzorků, stejně jako na tvorbě výsledné metodiky pro indikaci vysychavých toků.

  Zadavatel: Technologická agentura číslo projektu: ČR TA02020395.
  Více o projektu na: http://www.sucho.eu/

   

   

 • Zajištění procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) záměru Plavební komora Praha-Staré Město

  Provádíme analýzu environmentální problematiky projektového záměru včetně rešerše podkladů a rizika kumulativních vlivů, analýzu územně plánovací dokumentace, zásad územního rozvoje na úrovni kraje/Hl.m. Prahy, rozbor problematiky ÚSES a VKP, screening dotčeného území a analýza hlukové a emisní zátěže území včetně sběru dat a projednání problematiky s dotčenými subjekty a institucemi, doporučení postupu pro investora.

  Dále provádíme přírodovědné průzkumy dotčeného území z hlediska určujících přírodních fenoménů (botanický průzkum, zoologický průzkum, hydrobiologický průzkum, identifikace chráněných druhů živočichů a rostlin podle zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění).

  Projekt započal na jaře 2012 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Environmentální analýza a biologický screening lokalit pro rozvoj rekreační plavby na Středním Labi

  Pro Ředitelství vodních cest ČR provádíme územní analýzy přístavů a přístavišť na Středním Labi z hlediska ochrany přírody a krajiny. Územní analýza zahrnuje vždy všechny relevantní způsoby ochrany dotčených lokalit a jejich okolí dle zák. č. 114/1992 Sb.

  Dále provádíme terénní šetření v návaznosti na tok Labe. Monitorujeme druhy bylin a tráv, dřevin, invazních druhů rostlin – zlatobýl, křídlatka, akát, netýkavka žláznatá, druhy dominantní či druhy z Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. Dále zaznamenáváme stav břehů, členitost a šíře litorálu atd.

  Projekt započal na jaře 2012 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Rešerše a expertní vyhodnocení možností řešení problematiky poproudé migrace v souvislosti s eliminací mortality rybí fauny na malé vodní elektrárně v rámci záměru Plavební stupeň Děčín, včetně projekčního zpracování vhodného řešení a jeho modelového ověření

  Zpracováváme rešerši možností řešení problematiky poproudé migrace v souvislosti s eliminací mortality rybí fauny na malých vodních elektrárnách. Ta shrnuje a utřiďuje dosavadní poznatky při řešení poproudní migrace. Rešerše je zaměřena na poproudní migraci lososa a úhoře, protože jde o dva nejproblematičtější migranty v profilu PSD.

  Aktuální stav ochrany poproudé migrace ryb řešíme také s institucemi a úřady sousedních států ČR a Francií.

  Dále v rámci projektu ve vazbě na rešerši zpracováváme expertní vyhodnocení rešerše a využití poznatků a tvorba doporučení v rámci záměru Plavební stupeň Děčín. Dokument shrnuje závěry rešerše, které jsou zároveň doporučením při realizaci projektu výstavby malé vodní elektrárny na plavebním stupni Děčín.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Zajištění biologického dozoru a odborná podpora ŘVC ČR při realizaci investičního záměru - Sportovní přístav přístav Hluboká nad Vltavou

  Zajišťujeme biologický dozor a odbornou podporu Ředitelství vodních cest ČR při realizaci investičního záměru – Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou.

  Cílem celého projektu je vykonávání biologického dozoru autorizovanou osobou k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle zákona č. 114/1992 Sb. zajišťující nekonflitní průběh realizace záměru a garanci řádného provedení navržených a přijatých opatření.

  Provádíme kontrolu staveniště, fotodokumentaci, zápisy do stavebních deníků, záchranné sběry a transfery velkých mlžů a inventarizační průzkumy dřevin v místě budoucího sportovního přístaviště Hluboká nad Vltavou a na obnažených březích Vltavy.

  Projekt započal na podzim 2012 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

 • Vyhodnocení vlivů 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí (ZÚR JČK) na území soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

  Zpracováváme hodnocení záměrů nadmístního významu (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, rekreační plochy atd.), které jsou definovány v ZÚR JČK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

  Projekt započal na podzim 2012 a probíhá i v současnosti.

  Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR, e-mail: rvccr@rvccr.cz
  Ukázka projektu:

   

   

2009 © WELL Consulting, s.r.o.